Jaargang 2015
Nr. 16624
Te raadplegen sinds
woensdag 9 mei 2012 9:00
2015-06-10 Strandboulevard, Vleuten-De Meern, Voorrangskruispunt, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht
Logo Utrecht (Utr)
Kenmerk: 2745866
Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen.
Burgemeester en Wethouders van Utrecht;
overwegende,
dat
het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;
dat
de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;
dat
Verzekeren van veiligheid op de weg;
dat
de hoofdcommissaris van politie in de gemeente Utrecht heeft ingestemd met de hierna te noemen verkeersmaatregelen;
gelet
op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);
op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);
op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);
op het besluit van de raad dezer gemeente van 12 oktober 1995 waarbij aan Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid is opgedragen tot het nemen en uit laten voeren van maatregelen als bedoeld in de WVW 1994 (het RVV 1990 en BABW inbegrepen);
B esluiten:
met ingang van 16 juni 2015in de hierna volgende straten de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:
Vleuten De M eern
Strandboulevard (ter hoogte van aansluiting Maarssenseweg, op Strandboulevard d.m.v. bord B6 aangeven van voorrangssituatie voor verkeer vanaf Strandboulevard richting Maarssenseweg )
Vaststellen: Voorrangskruispunt waarbij verkeer op zijwegen voorrang moet verlenen.
Utrecht, 10 juni 2015
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
namens dezen:
M.M.C. Versteegh
Hoofd afdeling Expertise Mobiliteit
Ontwikkelorganisatie
Gepubliceerd op 15 juni 2015 in de Staatscourant.
Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie, Sector Milieu en Mobiliteit, Afdeling Realisatie Mobiliteit (mw R.H. Kottenhagen-Spin, telefoon 030 - 286 4426).
Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?
Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.
Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.
Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.